Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

se sídlem v Kladně, Libušina 504

IČ: 25231537

  DIČ: CZ25231537

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182426

 

Reklamace je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD, ZÁRUČNÍ DOBA

Pro kupujícího je zákonná záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.  Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

ZÁRUČNÍ LIST

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí v případě právnické osoby obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ, DIČ a sídlo.

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě, že kupující zjistí na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo na reklamaci. Kupující má v tom případě povinnost zaslat nebo osobně doručit reklamované zboží na adresu prodávajícího, a to včetně kopie faktury a kopie reklamačního formuláře, který předtím vyplní na webové stránce internetového obchodu.  

 

Kontaktní údaje prodávajícího pro reklamační řízení:

adresa pro doručování:  CITY ILLUMINATIONS s.r.o., Libušina 504, Kladno, PSČ 27203

provozní doba: Po-Pá 8.00–12.00 a 13.00–17.00

e-mail:  obchod@city-illuminations.cz

telefon: +420 312 527 957

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy). O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen seznámit se se záručními podmínkami a návodem na použití zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím produktu, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

 

ŘEŠENÍ REKLAMACE UPLATNĚNÉ KUPUJÍCÍM

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není - li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká - li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není - li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde - li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde - li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje - li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této době, má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.